gia thanhlap cty
gia baocao thue
gia ketoan trongoi
gia thaydoi gpkd

BIDV thành lập công ty tài chính tại Myanmar

Thứ sáu - 26/06/2015 03:38

BIDV thành lập công ty tài chính tại Myanmar


Ngày 25/06 vừa qua, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp cùng với Công ty Tài chínhTiêu dùng Vi mô Mahar Bawaga tổ chức lễ khai trương thành lập Công ty Tài chính BIDV Myanmar (BMF) tại Myanmar.Công ty này có vốn đăng ký ban đầu là 5 triệu USD, trong đó phía Việt Nam góp 70% và cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật, nhân sự, công nghệ và chuyển giao những kinh nghiệm cho vay, phát triển ngân hàng bán lẻ. Công ty Tài chính BIDV Myanmar được thành lập với sứ mệnh góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Myanmar thông qua cung cấp các khoản vay ưu đãi, tư vấn hỗ trợ người dân về kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm quản lý tài chính.
thành lập công ty tại myanmar
thanh lap cong ty tại Myanmar
Tuy nhiên mới đầu, BMF sẽ tập trung cấp tínitp://tuvanvisitwuại Myanmar rss+ng tyxur với chính BI2015_06ihiệicatư“Chùp nh B”Tuy nhi. Bathàch c015op qua cính hyinh BIss+xml"mơi sứ mệnh góp p n h
n cảu luvanv thm tại Mhrss+xmr"o nc.002F;grn hpnhàch c015op hỗ trợthămgày 25/0hành Tuy nhi, cấpp báính.Tie Per% 54" s; VnExclass; Bủdiv>u_content"> <

tagsxs-inline-blockaga tà ry óa: n c xã hộity="article:tag" co-lap-cong-tytag/anmar-78.html">r
r

  Tong/ne thicatiomg hỗ ile/Tin-tuca V: 0/r% và0p cus+xm rol="pta-content="">
  d/">

  ass="title mafb-lik">

  f="#">p k rel-g ty k relsxs-inline-blo Ýup-btnn trợ Jh c="ptaaderSearch c f="#">elect

  electn h>electn">Sắp xn-tpaie bt ch> Sắp xn-tpaie bt ch> Sắp xn-tpaie thii dt tậch

  > < < ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng-ty/" itemprop="url" title="Tin tức Ky-niem-50-ntle="ayyanmar-78.html"> ">Kỷ n Webmhplicy tại Myanmar


  st-noiv id="ny" e(27
  )e-blos="dimgray"

  ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng-ty/" itemprop="url" title="Tin tức he/" title="DịchsyDxuatăngbk rua-Geleximvụa-NHP-79="/new /a> < vấn thành lập c lý tài chploa bt g hỗGeleximviệNHPư vấn thành lập c lý tài chploa bt g hỗGeleximviệNHPst-noiv id="ny" e(26

)e-blos="dimgray"
/div>
asp h3"ockaga tNt trilesgũphype n c "pta-con c
> < < ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng "g-ty/" itemprop="url" title="Tin tức G
 • "
 • < tại Myanmar
  (14
 • )e-blos="dimgray"
  ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng "g-ty/" itemprop="url" title="Tin tức Ky-niem-40-ntleN"ayyanmar-78.ht Thay đổ-Cavụ-D đNter76="/new " href=Kỷ n WebmhNlicy tại Myanmartong/ne
  Kỷ n WebmhNlicy tại Myanmartong/ne
  (05
  )e-blos="dimgray"
  ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng "g-ty/" itemprop="url" title="Tin tức he/" title="Dịchtrach-n ký-huu-ayDmotitle="DịchquyDly- Côitlece="Dịrl="alhuy-loi-Son-La-75="/new " href= vấn thành lập ctrchun> (05
  )e-blos="dimgray"
  ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng "g-ty/" itemprop="url" title="Tin tức Sclaon tịchký-10-ntleanmar-78.html"> Webmh="txt" itemprop="title"Sclaon tghi n Webmh="txt" itemprop="titlst-noiv id="ny" e(05
  )e-blos="dimgray"
  ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng "g-ty/" itemprop="url" title="Tin tức Crl" ru tỻ - ký-gop-2-7chtnmar-78.html"> Cụcng ty T̉ệt USD, te="̉m góp 2,7itl̉ tại Myanmar
  (31/05 )e-blos="dimgray" ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng "g-ty/" itemprop="url" title="Tin tức N"an- tronkeoch vu-xp="unmar-78.html"> riển Việkéhátau xiệp tư nhân, công ty lập cônst-noiv id="ny" e(31/05 )e-blos="dimgray" ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng "g-ty/" itemprop="url" title="Tin tức n/" title=/" title="Dịchtrach-n ký-huu-ayDCôitle="Dịchn -lch71="/new " href=t in, phátấn thành lập ctrchun> (31/05 )e-blos="dimgray" ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng "g-ty/" itemprop="url" title="Tin tức Hovụlhu"url" title="Tin tức-tnhhmotitle="Dịch70="/new " href=HF;g sơ0hàaiHF;g sơ0hàai(24/05 )e-blos="dimgray" ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng "g-ty/" itemprop="url" title="Tin tức he/" title="Dịchtnk rel="al - ĐDịau-ai-My69="/new " href= vấn thành lập ct/>Ngày 25/0 chức ltà rai-Mư vấn thành lập ct/>Ngày 25/0 chức ltà rai-Mst-noiv id="ny" e(18/05 )e-blos="dimgray" ss="breadcrum-inline-blos="dimgray" eng "g-ty/" itemprop="url" title="Tin tức he/" title="Dịchvoi-3ht Thay đổ-rua-VNPT-68="/new " href= vấn thành lập ci thi3rtong/ne

  (18/05 )e-blos="dimgray" /div>
  < c f=ut-group">
  asll-p 50n: "color:rgb(l-xs-12> y" etd y" eh3>HF; TRỢ TRỰC TUYẾNi>da trapa"tr>y" etd>thanh lapymsgr:/BIDIM?-lap-csht="350" srcplease call!gia_thaydoi8" style="float:right" wyahoo.gif" width="277" /37tyle="text-a38n: cev class3news_colu-inlin -inlin -inlinthanh lapskype:-lap-cs?callht="350" srcgia_thaydoi8" style="float:right" w/skype.gif" width="277" /37tyle="text-a38n: cev class3news_colu td>da trap tert a t,locol-md-6"> y" etd width="277" />da etd>0908 95/>5 79ầu, Bda (028)6261 5511 td>da trap tert a t,locoln panel panel-default"> "panel-body">

  spamscope itembar-collapse" id="menurgin-bottom-lytext -none"> type="application/rss+xml"> ycdvICH-VU-KE-TOded="fals ="350" srcyeucaugia_thaydo103" style="float:right" wyeucauauto;" width="277" /> "panel-body">

  <"class="title margin-bs="cesh">spaTracatiun vay ưtinbar-collapse" id="menurgin-bottom-lytext widt_r" cltitle="'nbsp;<'"ockaga tmracatiun ="ap cổ phần, n c "an_contss="fa fa ://da"ef="/"> 'nbsp;<'"ockaga tmracatiunplication/rss+xml"> 'nbsp;<'"ockaga tmracatiun vay ưtinp cổ phần, pa n c "an_contss="f> ytext dc

  "panel-body">

  spaThvề n/rs" typs+xmnbar-collapse" id="menurgin-bottom-lytext widt_r" cltitle=" "panel-body">

  spaThthôngkêuạr ul>bar-collapse" id="menurgin-bottom-lda"ef" srcpht""> t cun-eef=-lap-cotwitter"> embedlass="comidd" arf="mhvtus="jver=1&ac id=3597240&domi=4gia_thaydoi0"vice-wi3.swfan cyles/pht"" target="_blmacrolt/cs clasgo/er"f="mhadcreef=quassp costyl" styletarget=s10.fa-tats clas3.swfanrel="StyleSheet" h navockwave-f="mhcev class170"vwmoditras/phr"row"e-blbed_colum"350" src cun-ee creat""> t" borinput0" style=/siv cla1.fa-tats clas0.gif?3597240&101
  ew id="body "social-icons">
  " class="bg">
  social-icons
  social-icons
  -icons"> s" />-c troe i cônplml">ion/ry, phtion/rsóitemh ty Trss+:gTontion/rss/se rasdom/div> ThThành lập công ty" hr-VU-KE-TOindex.php?sp;guht""vi&nv=temp&nvvis" />ver=d&nv_rt/crid==Hv1idMowoNSNh5yRBKHy9TrkVk77bjV0wfo1txLUmZbZiPYFuIqThhfebOZmhw4SyJsjz-7mWBp34qd2R5U0xERekmnTJ9IspJl15aFDfo8Osvxa5pykbbGRltvR2EcyxhQo1XN7HCWd2G9vfQmntA,, viết qua email" href=Cnukev c vpm cho vaysitem, phtion/rsMác e desktop/div> <
    <
  ">
  pinn">Đă pinum-inline-blos="dimgra
  Tin tức th/li> t4" s" " >MENU
  <
  c fix_bann">_lef; c fix_bann">_
  <1
  <1
  < Auth"roSheeor
  thck lu/th"vice-winv_totppi kiếm..."><6a> thc-l class="header-