THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Visioncon chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh, dịch vụ kế toán trọn gói. Bài viết này xin gửi đến quý doanh nghiệp thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, đây là thủ tục phổ biến của các công ty tnhh hai thành viên trở lên khi có nhu cầu chuyển nhượng vốn, tiếp nhận thêm thành viên mới. Hãy gọi Hotline - 0908 95 15 79 để được tư vấn cụ thể về dịch vụ thay đổi thành viên công ty.

I- Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

    Khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau: "Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này".

==> Theo đó, có thể hiểu thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là các cá nhân, tổ chức góp vốn vào công ty hoặc có quyền sở hữu một phần vốn góp của công ty thông qua các hoạt động pháp lý như nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho phần vốn góp,…
 

II- Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên trong những trường hợp nào?

    Điều 52 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định các trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:
    1- Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty, công ty nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính;
    2- Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp;
    3- Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế;
    4- Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020;
    5- Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp;
    6- Đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ;
    7- Trường hợp thay đổi thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty.

==> Trong phạm vi bài viết này, chúng ta chỉ xét 5 trường hợp thường xuyên áp dụng thủ tục thay đổi thành viên công ty nhất sau đây:
    - Tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty;
    - Chuyển nhượng phần vốn góp;
    - Thừa kế;
    - Có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định;
    - Tặng cho phần vốn góp.

Lưu ý: Đối với trường hợp thay đổi thành viên dẫn đến sau khi thay đổi chỉ còn 1 thành viên nắm giữ 100% vốn điều lệ công ty thì doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thay đổi thành viên công ty mà thực hiện thủ tục thay đổi loại hình công ty như sau:
    - Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên.
 

III- Thành phần hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

1- Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
    - Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
    - Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
    - Giấy xác nhận phần vốn góp của thành viên mới;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
    - Bản sao giấy tờ pháp lý và văn bản ủy quyền của cá nhân được ủy quyền nộp hồ sơ.

    Biểu mẫu: Phụ lục II-1, phụ lục I-6 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

2- Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
    - Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
    - Bản sao giấy tờ pháp lý và văn bản ủy quyền của cá nhân được ủy quyền nộp hồ sơ.

    Biểu mẫu: Phụ lục II-1, phụ lục I-6 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

3- Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
    - Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
    - Bản sao giấy tờ pháp lý và văn bản ủy quyền của cá nhân được ủy quyền nộp hồ sơ.

    Biểu mẫu: Phụ lục II-1, phụ lục I-6 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

4- Trường hợp có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Danh sách thành viên còn lại của công ty. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
    - Nghị quyết, quyết định Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;
    - Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý và văn bản ủy quyền của cá nhân được ủy quyền nộp hồ sơ.

    Biểu mẫu: Phụ lục II-1, phụ lục I-6 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

 

5- Trường hợp thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
    - Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
    - Bản sao giấy tờ pháp lý và văn bản ủy quyền của cá nhân được ủy quyền nộp hồ sơ.

    Biểu mẫu: Phụ lục II-1, phụ lục I-6 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

 

IV- Cách thức thực hiện thủ tục thay đổi thành viên công ty

1- Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc thay đổi thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở công ty theo phương thức sau đây:
     a) Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng.
     b) Đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

2- Chuyên viên xử lý hồ sơ và trả kết quả

    a) Trường hợp đăng ký trực tiếp: Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
    Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

    b) Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 
    Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận qua mạng thông tin điện tử.
    => Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và thông báo cho doanh nghiệp.
    => Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng ĐKKD gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

V- Thông tin cung cấp cho Visioncon để làm thủ tục thay đổi thành viên công ty

==> Quý khách hàng chỉ cần nhắn trực tiếp qua zalo công ty số 0908 95 15 79 hoặc email: tuvanvs@gmail.com các thông tin sau:
        ● Chụp ảnh giấy phép đăng ký kinh doanh công ty.
        ● Thông tin thành viên mới (Chụp ảnh các mặt CMND hoặc CCCD hoặc passport hoặc GPKD đối với thành viên mới là tổ chức).
        ● Tỉ lệ góp vốn của các thành viên sau khi thay đổi.

 

VI- Phí dịch vụ

    ==> Tổng phí trọn gói: 900.000 đ

    ==> Tham khảo thêm các dịch vụ dành cho công ty 100% vốn Việt Nam => TẠI ĐÂY
 

VII- Thời gian xử lý

    ● Theo quy định, Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên trên thực tế quý doanh nghiệp phải trừ hao thời gian xử lý hồ sơ (khoảng 1 ngày), thời gian bổ sung hồ sơ vì các lý do khách quan (3 ngày).

    ● Tổng thời gian dự kiến: từ 5-10 ngày.


XEM THÊM:
Dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần
Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Dịch vụ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânHãy liên hệ chúng tôi số 0908 95 15 79 hoặc (028) 6261 5511 để được tư vấn thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

  Ý kiến bạn đọc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

icon zalo     icon viber     icon telegram
hotline iconHotline:
0908 95 15 79
(028) 6261 5511
yeucau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908951579