THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thủ tục giảm vốn điều lệ được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2020 với từng loại hình doanh nghiệp. Việc giảm vốn điều lệ nhằm cho thấy được đúng giá trị mà công ty hiện có. Tránh việc khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cam kết đăng ký vốn điều lệ ở một giá trị cao hơn thực tế nhưng không góp đủ vốn như đã cam kết. Liên hệ ngay Hotline - 0908 95 15 79 để tìm hiểu dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty tại Visioncon.
 

I- Quy định về giảm vốn điều lệ công ty

1- Định nghĩa vốn điều lệ

    Thông qua bài viết Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty, Visioncon đã trình bày rõ khái niệm vốn điều lệ là gì? Vốn điều lệ công ty cổ phần? Vốn điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên? Vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên? Vốn đầu tư đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân?
 

2- Hình thức gảm vốn điều lệ công ty cổ phần

    Khoản 5 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
    a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
    b) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật Doanh nghiệp 2020;
    c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật Doanh nghiệp 2020.

 

3- Hình thức gảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

    Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
    a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
    b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật Doanh nghiệp 2020;
    c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020.

 

4- Hình thức gảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

    Khoản 3 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
    a) Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;
    b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 75 của Luật Doanh nghiệp 2020.

 

5- Hình thức gảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

    Theo Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2020: "Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh".
 

II- Thành phần hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty

1- Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc giảm vốn điều lệ công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giảm vốn điều lệ công ty;
    - Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giảm vốn điều lệ công ty;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
    Lưu ý
Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

2- Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc giảm vốn điều lệ công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc giảm vốn điều lệ công ty;
    - Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc giảm vốn điều lệ công ty;
    - Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ trong trường hợp giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020.
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
      (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
    Lưu ý
Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

3- Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc giảm vốn điều lệ công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
    - Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giảm vốn điều lệ.
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
    Lưu ý
Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

4- Hồ sơ giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân:

    - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghệp tư nhân ký;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

 

III- Các bước thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty

1- Nộp hồ sơ

    Doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc giảm vốn điều lệ công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở công ty theo phương thức sau đây:
     a) Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng.
     b) Đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

2- Tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả

    a) Trường hợp đăng ký trực tiếp: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
    Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

    b) Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 
    Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận qua mạng thông tin điện tử.
    => Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và thông báo cho doanh nghiệp. 
    => Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng ĐKKD gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

IV- Các thông tin cần cung cấp để tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ công ty

==> Quý khách hàng chỉ cần nhắn trực tiếp qua zalo công ty số 0908 95 15 79 hoặc email: tuvanvs@gmail.com các thông tin sau:
        ● Chụp ảnh giấy phép đăng ký kinh doanh công ty.
        ● Số vốn điều lệ muốn giảm xuống?

 

V- Tổng phí dịch vụ

    ==> Tổng chi phí trọn gói: 1.200.000 đ

    ==> Tham khảo thêm các dịch vụ dành cho công ty 100% vốn Việt Nam => TẠI ĐÂY
 

VI- Thời gian làm việc

    ● Theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên trên thực tế quý khách hàng phải trừ hao thời gian xử lý hồ sơ (khoảng 1 ngày), thời gian bổ sung hồ sơ vì các lý do khách quan (3 ngày).

    ● Tổng thời gian dự kiến: từ 5-10 ngày.


XEM THÊM:
Dịch vụ thay đổi tên công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân => TẠI ĐÂY
Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty => TẠI ĐÂY


Hãy liên hệ chúng tôi số 0908 95 15 79 hoặc (028) 6261 5511 để được tư vấn dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty cụ thể.

  Ý kiến bạn đọc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

icon zalo     icon viber     icon telegram
hotline iconHotline:
0908 95 15 79
(028) 6261 5511
yeucau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908951579