THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần, thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên là thủ tục được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu pháp lý thực tế của doanh nghiệp. Hãy liên hệ Visioncon theo Hotline - 0908 95 15 79 để được tư vấn dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật một cách cụ thể và chi tiết nhất.

I- Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

    Khoản 1 điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể như sau:
    "Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật".

 

2- Số lượng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

    Khoản 2 điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể như sau:
    "Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
    Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan".

 

3- Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

    Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:
    a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:
     - Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
     - Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
     - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
    b) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm theo quy định trên.

 

4- Chức danh của người đại diện theo pháp luật

    - Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân (khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020).
    - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty (khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020).
    - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. (khoản 3 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2020).
    - Công ty cổ phần: Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty (khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020). 
    - Công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty (khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020).

 

II- Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

1- Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần gồm:

    - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
    - Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi người đại diện theo pháp luật công ty;
    - Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi người đại diện theo pháp luật công ty;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
    Lưu ý: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

2- Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:

    - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
    - Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc đổi người đại diện theo pháp luật công ty;
    - Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc đổi người đại diện theo pháp luật công ty;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
    Lưu ý: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

3- Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên gồm:

    - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
    - Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi người đại diện theo pháp luật công ty;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
    Lưu ý: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

III- Cách thức thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

1- Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở công ty theo phương thức sau đây:
     a) Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng.
     b) Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

2- Tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả

     a) Trường hợp đăng ký trực tiếp: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
    Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

    b) Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 
    Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận qua mạng thông tin điện tử.
    => Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
    => Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng ĐKKD gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

IV- Thông tin bạn cần cung cấp cho Visioncon để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

==> Quý khách hàng chỉ cần nhắn trực tiếp qua zalo công ty số 0908 95 15 79 hoặc email: tuvanvs@gmail.com các thông tin sau:
        ● Chụp ảnh giấy phép đăng ký kinh doanh công ty.
        ● Thông tin người đại diện theo pháp luật mới (Chụp ảnh các mặt CMND hoặc CCCD hoặc passport)
 

V- Chi phí dịch vụ

    ==> Tổng chi phí trọn gói: 900.000 đ

    ==> Tham khảo thêm các dịch vụ dành cho công ty 100% vốn Việt Nam => TẠI ĐÂY
 

VI- Thời gian làm việc

    ● Theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên trên thực tế quý khách hàng phải trừ hao thời gian xử lý hồ sơ (khoảng 1 ngày), thời gian bổ sung hồ sơ vì các lý do khách quan (3 ngày).

    ● Tổng thời gian dự kiến: từ 5-10 ngày.


XEM THÊM:
Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi tên công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần => TẠI ĐÂY
Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty => TẠI ĐÂYHãy liên hệ chúng tôi số 0908 95 15 79 hoặc (028) 6261 5511 để được tư vấn dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật cụ thể.
 

  Ý kiến bạn đọc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

icon zalo     icon viber     icon telegram
hotline iconHotline:
0908 95 15 79
(028) 6261 5511
yeucau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908951579