THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIÊU LỆ CÔNG TY

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, việc tăng vốn điều lệ công ty là nhu cầu tất yếu nhằm đảm bảo đủ chi phí trang trải cho toàn bộ hệ thống công ty vận hành một cách hiệu quả nhất. Vậy thủ tục tăng vốn điều lệ công ty như thế nào? Các bước thực hiện ra sao? Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ một cách đầy đủ nhất thông qua Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty tại Visioncon. Liên hệ ngay Hotline - 0908 95 15 79 để được phục vụ.

I- Vốn đ iều lệ là gì?

    Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ: "Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần".
 

II- Vốn điều lệ công ty cổ phần

1- Khá i niệm

    Khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: "Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty".
 

2- Thời hạn góp vốn điều lệ công ty cổ phần

    Khoản 1 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: "Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua".
 

3- Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

    Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phần theo Khoản 1 và khoản 2 Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020:
    a- Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.
    b- Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây:
         - Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

         - Chào bán cổ phần riêng lẻ;
         - Chào bán cổ phần ra công chúng.

 

III- Vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

1- Khái niệm

    Khoản 1 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: "Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty".
 

2- Thời hạn góp vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

    Theo Khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020: "Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại".
 

3- Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

    Theo Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ thông qua hình thức sau:
    a) Tăng vốn góp của thành viên;
    b) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

 

IV- Vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

1- Khái niệm

    Theo Khoản 1 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020: "Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty".
 

2- Thời hạn góp vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

    Theo Khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020: "Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết".
 

3- Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

    Theo Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH một thành viên có thể tăng vốn điều lệ thông qua hình thức sau:
    "Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ".

 

V- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

1- Khái niệm

    Khoản 1 và khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:
    - Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.
    - Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

2- Thời hạn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

    Nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân chủ yếu xuất phát từ tài sản của một cá nhân duy nhất. Nghĩa là chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải góp đủ và đảm bảo đủ ngay khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, vì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với doanh nghiệp tư nhân mà mình thành lập.
    Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, pháp luật không quy định thời hạn góp vốn sau khi thành lập đối với doanh nghiệp tư nhân, thay vào đó chủ doanh nghiệp tư nhân phải đảm bảo góp đủ vốn ngay khi thành lập doanh nghiệp. Điều này để đảm bảo khả năng chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp trước các nghĩa vụ phát sinh khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

 

3- Hình thức tăng vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

    Theo Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2020: "Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán".
 

VI- Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cần chuẩn bị

1- Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần gồm:

     - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
     - Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tăng vốn điều lệ công ty;
     - Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tăng vốn điều lệ công ty;
     - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

2- Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:

     - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
     - Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc tăng vốn điều lệ công ty;
     - Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc tăng vốn điều lệ công ty;
     - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
      (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

3- Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên gồm:

     - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
     - Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tăng vốn điều lệ.
     - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

4- Hồ sơ tăng vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân gồm:

     - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghệp tư nhân ký;
     - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
       (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

 

VII- Quy trình thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

1- Nộp hồ sơ

    Doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc tăng vốn điều lệ công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở công ty theo phương thức sau đây:
     a) Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng.
     b) Đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

2- Tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả

    a) Trường hợp đăng ký trực tiếp: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
    Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

    b) Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 
    Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận qua mạng thông tin điện tử.
    => Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và thông báo cho doanh nghiệp. 
    => Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng ĐKKD gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

VIII- Thông tin cần cung cấp cho Visioncon để tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

==> Quý khách hàng chỉ cần nhắn trực tiếp qua zalo công ty số 0908 95 15 79 hoặc email: tuvanvs@gmail.com các thông tin sau:
        ● Chụp ảnh giấy phép đăng ký kinh doanh công ty.
        ● Số vốn điều lệ muốn tăng lên?
        ● Tỉ lệ góp vốn của các thành viên hoặc cổ đông sau khi tăng vốn điều lệ? (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty CP)
 

IX- Tổng phí dịch vụ

    ==> Tổng chi phí trọn gói: 900.000 đ

    ==> Tham khảo thêm các dịch vụ dành cho công ty 100% vốn Việt Nam => TẠI ĐÂY
 

X- Thời gian làm việc

    ● Theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên trên thực tế quý khách hàng phải trừ hao thời gian xử lý hồ sơ (khoảng 1 ngày), thời gian bổ sung hồ sơ vì các lý do khách quan (3 ngày).

    ● Tổng thời gian dự kiến: từ 5-10 ngày.


XEM THÊM: 
Dịch vụ thay đổi tên công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần => TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên
=> TẠI ĐÂY
Dịch vụ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân => TẠI ĐÂY
Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty => TẠI ĐÂY


Hãy liên hệ chúng tôi số 0908 95 15 79 hoặc (028) 6261 5511 để được tư vấn dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty cụ thể. 

  Ý kiến bạn đọc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

icon zalo     icon viber     icon telegram
hotline iconHotline:
0908 95 15 79
(028) 6261 5511
yeucau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908951579