THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty TNHH một thành viên do một chủ sở hữu là cá nhân hoặc tổ chức nắm 100% vốn điều lệ công ty. Trong nhiều trường hợp mà toàn bộ phần vốn góp này sẽ được bàn giao cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác nắm giữ. Lúc này doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng luật định. Visioncon cung cấp dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty trọn gói. Liên hệ ngay Hotline - 0908 95 15 79 để được phục vụ.

I- Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là ai?

    Khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: "Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty."
    Theo đó, Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên một tổ chức hoặc một cá nhân.

 

II- Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

    Điều 53 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định các trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:
    1- Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.
    2- Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, hồ sơ đăng ký thay đổi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty.
    3- Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì người thừa kế nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.
    4- Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp.
    5- Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty.

==> Trong phạm vi bài viết này, chúng ta chỉ xét 3 trường hợp thường xuyên áp dụng nhất sau đây:
    - Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác;
    - Thay đổi chủ sở hữu do thừa kế;
    - Chủ sở hữu công ty tặng cho toàn bộ phần vốn góp cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác,

Lưu ý: Đối với trường hợp chủ sở hữu mới gồm từ 2 chủ thể (cá nhận hoặc tổ chức) trở lên thì doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu mà thực hiện thủ tục thay đổi loại hình công ty theo các trường hợp sau:
    - Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
    - Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần.

 

III- Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty cần chuẩn bị

1- Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác:

    Thông báo thay đổi chủ sở hữu do chủ sở hữu cũ hoặc người ĐDPL của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người ĐDPL của chủ sở hữu mới ký;
    - Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
    - Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý và văn bản ủy quyền của cá nhân được ủy quyền nộp hồ sơ.

     (Phụ lục II-4 thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

2- Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty do thừa kế:

    - Thông báo thay đổi chủ sở hữu do chủ sở hữu mới hoặc người ĐDPL của chủ sở hữu mới ký;
    - Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người người thừa kế là cá nhân;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức;
    - Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý và văn bản ủy quyền của cá nhân được ủy quyền nộp hồ sơ.

     (Phụ lục II-4 thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

3- Trường hợp chủ sở hữu công ty tặng cho toàn bộ phần vốn góp cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác:

    - Thông báo thay đổi chủ sở hữu do chủ sở hữu cũ hoặc người ĐDPL của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người ĐDPL của chủ sở hữu mới ký;
    - Hợp đồng
tặng cho phần vốn góp;
    - Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận tặng cho là cá nhân;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức; bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp bên nhận tặng cho là tổ chức;
    - Bản sao giấy tờ pháp lý và văn bản ủy quyền của cá nhân được ủy quyền nộp hồ sơ.

     (Phụ lục II-4 thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)
 

IV- Các bước thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty

1- Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở công ty theo phương thức sau đây:
     a) Đăng ký thay đổi trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng.
     b) Đăng ký thay đổi qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

2- Tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả

    a) Trường hợp đăng ký trực tiếp: Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
    Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

    b) Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 
    Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận qua mạng thông tin điện tử.
    => Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và thông báo cho doanh nghiệp.
    => Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng ĐKKD gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

V- Các thông tin cần cung cấp để làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty

==> Quý khách hàng chỉ cần nhắn trực tiếp qua zalo công ty số 0908 95 15 79 hoặc email: tuvanvs@gmail.com các thông tin sau:
        ● Chụp ảnh giấy phép đăng ký kinh doanh công ty.
        ● Thông tin chủ sở hữu mới (Chụp ảnh các mặt CMND hoặc CCCD hoặc passport hoặc GPKD đối với CSH mới là tổ chức).

 

VI- Chi phí dịch vụ

    ==> Tổng phí trọn gói: 900.000 đ

    ==> Tham khảo thêm các dịch vụ dành cho công ty 100% vốn Việt Nam => TẠI ĐÂY
 

VII- Thời gian xử lý

    ● Theo quy định, Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên trên thực tế quý khách hàng phải trừ hao thời gian xử lý hồ sơ (khoảng 1 ngày), thời gian bổ sung hồ sơ vì các lý do khách quan (3 ngày).

    ● Tổng thời gian dự kiến: từ 5-10 ngày.


XEM THÊM:
Dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần
Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
Dịch vụ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânHãy liên hệ chúng tôi số 0908 95 15 79 hoặc (028) 6261 5511 để được tư vấn thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty cụ thể nhất.

  Ý kiến bạn đọc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

icon zalo     icon viber     icon telegram
hotline iconHotline:
0908 95 15 79
(028) 6261 5511
yeucau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0908951579